Terma & Syarat

Berikut merupakan terma dan syarat kami (infosantai.com), yang perlu anda ketahui.

Tarikh kemaskini: 29 Julai 2019

1. Ringkasan umum

Infosantai.com dimiliki penuh oleh pengasas. Akses dan penggunaan laman ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman ini.

 • “Halaman ini”, “laman ini” atau “infosantai.com” hendaklah termasuk apa-apa maklumat atau perkhidmatan yang disediakan oleh InfoSantai, tanpa mengira jenis media penyampaian, dan hendaklah termasuk, tanpa batasan mana-mana video, produk dan aplikasi yang kami sediakan. Kami berhak pada bila-bila masa, dan dari semasa ke semasa, untuk mengubahsuai, menggantung atau menamatkan (sementara atau kekal) laman, atau mana-mana bahagian laman, dengan atau tanpa sebarang notis.
 • Laman ini tidak dibuat untuk kegunaan pengguna di bawah umur 13 tahun. Sekiranya anda berusia di bawah 13, jangan gunakan Laman ini dan jangan berikan kami sebarang maklumat peribadi anda.
 • Kami tidak membuat sebarang jaminan bahawa laman ini atau mana-mana kandungannya boleh diakses atau bersesuaian untuk kegunaan luar dari Malaysia. Akses ke laman ini mungkin tidak sah untuk orang-orang tertentu atau untuk negara tertentu. Jika anda mengakses laman ini dari luar Malaysia, anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang dan peraturan negara yang anda duduki.

2. Penafian

Sila rujuk halaman berikut: Penafian blog.

3. Hak kami untuk mengubah terma dan syarat ini

Kami berhak untuk menukar terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini dari masa ke semasa. Sebarang perubahan akan berkuatkuasa dengan serta merta apabila ia dinyatakan dalam terma dan syarat ini melainkan jika kami menyatakan sebaliknya. Jika anda meneruskan untuk menggunakan laman ini bermakna anda bersetuju dan menerima perubahan tersebut.

4. Dasar Privasi

Dasar privasi kami menerangkan bagaimana maklumat dikumpul, digunakan dan disediakan oleh laman kami. Kami menyarankan anda untuk melihat dasar privasi penuh pada halaman ini: Dasar privasi

5. Harta Intelek InfoSantai

Batasan penggunaan (anda) terhadap harta intelek kami

Bahan yang digunakan dan dipaparkan di Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, perisian, gambar, grafik, ilustrasi dan karya seni, video, muzik dan bunyi, dan nama, logo, cop dan tanda perkhidmatan, adalah hak milik (mutlak) InfoSantai dan pengasas. Kandungan sedemikian boleh digunakan untuk kegunaan peribadi, bukan komersial. Anda bersetuju untuk tidak mengubah, menerbitkan semula, menghantar semula, mengedar, menyebarkan, menjual, menyiarkan apa-apa bahan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari InfoSantai. InfoSantai membenarkan anda, bukan secara eksklusif untuk menggunakan Laman ini dan sebarang bahan di laman web ini untuk tujuan bukan komersial, dan tertakluk kepada terma dan syarat.

Logo dan ‘Trademark’ InfoSantai

Terma InfoSantai, infosantai.com, ‘trademark’, logo berkaitan, logo, nama dan nama produk, reka bentuk dan slogan yang berkaitan adalah ‘trademark’ InfoSantai atau pihak ketiga yang berkaitan dengan InfoSantai. Anda tidak boleh menggunakan tanda tersebut tanpa kebenaran bertulis daripada InfoSantai terlebih dahulu. Semua nama, logo, nama dan nama produk, reka bentuk dan slogan lain di laman ini adalah ‘trademark’ pemilik masing-masing.

6. Kebergantungan terhadap maklumat dalam laman ini

Kami tidak mempunyai tanggungjawab untuk, dan anda tidak boleh mengharapkan kami untuk mengkaji kandungan di Laman kami, termasuk kandungan sumbangan pengguna (ditakrifkan di bawah) atau sumbangan oleh penyumbang bebas kami.

InfoSantai mungkin menerima kandungan yang disumbangkan oleh penyumbang dikenali dan penyumbang bebas untuk topik-topik tertentu dalam laman ini. InfoSantai tidak mewakili atau menjamin bahawa mana-mana penyumbang tersebut telah mencapai tahap kepakaran atau pengetahuan tertentu atau mempunyai kelayakan atau kelayakan tertentu, tanpa batasan, mengenai hal perkara yang berkaitan dengannya. Bukanlah kewajipan kami untuk mengesahkan secara bebas atau cuba mengesahkan apa-apa maklumat yang mereka berikan, atau kelayakan mereka. InfoSantai juga tidak bertanggungjawab untuk memantau atau menyelidik secara bebas atau mengesahkan apa-apa kandungan yang mereka sumbangkan. Penyumbang, walaupun dicirikan sebagai pakar, bukanlah pekerja InfoSantai atau sekutunya dan InfoSantai tidak boleh dan tidak mewakili atau menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kewajaran kelayakan atau kelayakan mana-mana penyumbang, atau mana-mana pengguna lain di Laman ini.

Kandungan disediakan dalam laman ini untuk tujuan maklumat umum sahaja. Dengan menggunakan laman ini maka anda mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa kebergantungan atau tindakan yang anda ambil yang mana merujuk kepada isi kandungan laman ini adalah atas inisiatif anda sendiri, dibawa risiko dan tanggungjawab anda sendiri. InfoSantai tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kesan negatif seperti, tetapi tidak terbatas kepada kerugian, kecederaan fizikal hasil daripada kebergantungan anda terhadap laman ini. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa komunikasi di atau melalui Laman ini, sama ada dengan penyedia kandungan atau pengguna lain, adalah atas risiko anda sendiri.

7. Penggunaan yang dilarang

Anda boleh menggunakan Laman ini hanya untuk tujuan sah dan mengikut terma dan syarat ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman ini:

 • Dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan, tempatan, negeri atau negara.
 • Untuk tujuan mengeksploitasi, merosakkan atau cuba mengeksploitasi atau membahayakan kanak-kanak bawah umur dengan apa cara sekalipun dengan mendedahkannya kepadanya kandungan yang tidak sesuai.
 • Untuk menghantar apa-apa iklan atau bahan promosi, termasuk apa-apa “surat sampah”, “surat berantai” atau “spam” atau sebarang permintaan lain yang serupa.
 • Untuk meniru atau cuba menyamar sebagai InfoSantai, pekerja InfoSantai, pengguna lain atau mana-mana orang atau entiti lain (termasuk, tanpa batasan, dengan menggunakan alamat e-mel atau nama skrin yang berkaitan dengan mana-mana yang disebutkan di atas)
 • Untuk melakukan apa-apa kelakuan lain yang mengehadkan atau menghalang penggunaan atau kesenangan orang di laman ini atau yang, seperti yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan InfoSantai atau pengguna Laman

Sebagai tambahan, anda juga bersetuju untuk TIDAK:

 • Mengambil, ‘Scrape’, atau memisahkan maklumat dari laman ini (Sama ada secara manual atau automatik) untuk tujuan seperti komersial, pemasaran atau penyusunan maklumat.
 • Memperkenalkan virus, trojan horses, worms, bom logik atau mana mana bahan atau mekanisme lain yang berbahaya atau secara teknologinya membahayakan.
 • Mencuba untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan untuk, mengganggu, merosakkan atau mengganggu mana-mana bahagian laman, server di mana laman disimpan, atau mana-mana server, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Laman.
 • Cuba untuk mengganggu operasi laman ini.

8. Pautan pihak ketiga, pengiklanan, laman web dan kandungan

Kami tidak menyemak atau memantau mana-mana laman web, iklan, atau media lain yang dikaitkan dengan atau tersedia melalui Laman ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana iklan pihak ketiga atau laman web yang dipautkan. Sebelum membeli produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang diterangkan di Laman ini, anda dinasihatkan untuk mengesahkan harga, kualiti produk dan maklumat lain yang diperlukan untuk membuat pembelian yang dimaklumkan. InfoSantai tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada pembelian produk atau perkhidmatan pihak ketiga berdasarkan maklumat yang disediakan di Laman ini, dan kami tidak akan menerima atau menyemak aduan mengenai pembelian tersebut.

9. Keseluruhan Perjanjian

Terma dan syarat ini merupakan perjanjian tunggal dan keseluruhan serta muktamad antara anda dan InfoSantai, dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, dan jaminan yang sebelumnya dan terkini, baik bertulis dan lisan, berkenaan dengan Laman ini.

Sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami melalui halaman Hubungi.